[1]
കോകില 2019. ജീവിതാവബോധങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും . ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 96 - 103.