(1)
കോകില. ജീവിതാവബോധങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും . chengazhi 2019, 1, 96 - 103.