കോകില. (2019). ജീവിതാവബോധങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും . ചെങ്ങഴി, 1(1), 96 - 103. Retrieved from http://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/31