കോകില. ജീവിതാവബോധങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും . ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 96 - 103, 15 Nov. 2019.