കോകില. 2019. “ജീവിതാവബോധങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും ”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 96 - 103. http://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/31.