കോകില (2019) “ജീവിതാവബോധങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും ”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 96 - 103. Available at: http://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/31 (Accessed: 28June2022).