[1]
കോകില, “ജീവിതാവബോധങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും ”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 96 - 103, Nov. 2019.