കോകില. “ജീവിതാവബോധങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും ”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 96 - 103, http://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/31.