കോകില. “ജീവിതാവബോധങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും ”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 96 - 103. Accessed June 28, 2022. http://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/31.