1.
കോകില. ജീവിതാവബോധങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും . chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2022Jun.28];1(1):96 - 103. Available from: http://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/31