[1]
പ്രൊ ഇ. ശ്രീധരൻ 2019. പയ്യന്നൂര്‍ പേരും പൊരുളും. ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 17 - 27.