[1]
ഡോ സിനുമോൾ തോമസ്സ് 2019. വയനാടൻപുലയരുടെ യാറൊറ– പ്രതിരോധത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനമാതൃക. ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 37 - 47.