[1]
ഡോ. നിബുലാൽ വെട്ടൂർ 2019. പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽ. ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 62 - 65.