[1]
വി. ഡ.ല.മ. 2019. ജലോപരിതലത്തിലെ ഉടലെഴുത്തുകള്‍. ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 66 - 75.