[1]
ഡോ. രൺജിത്ത് സി.കെ. 2019. വിഭവസംസ്കരണവും ഉപകരണചരിത്രവും. ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 76 - 85.