[1]
ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. 2019. മണൽജീവികൾ പ്രാദേശിക സംസ്കൃതിയുടെ പുനരെഴുത്ത്. ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 86 - 90.