[1]
ഡോ. അജിത ചേമ്പന്‍ 2019. മതം അധിനിവേശം ആഖ്യാനം പരിഷ്കാരവിജയത്തില്‍. ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 112 - 124.