[1]
മേഘ രാധാകൃഷ്ണന്‍ 2019. തിരശ്ശീലയിലെ ട്രാൻസ്സെക്ഷ്വൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 142 - 148.