[1]
രമേഷ് വി കെ 2019. പടപ്പാട്ടുകളുടെ പെരുമ. ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 148 - 155.