[1]
ഡോ. കവിത രാമൻ 2019. തന്ത്രവിചാരം എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ . ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 163 - 167.