[1]
അനു വി എസ് 2019. ആൺനോട്ടങ്ങളുടെ പെൺകാഴ്ചകൾ : കെ .ആർ. മീരയുടെ ‘കൃഷ്ണഗാഥ’യെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം. ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 200 - 203.