[1]
ഫൗസിയ പി.എ 2019. പ്ലാച്ചി മട പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ‘കോളകൂടം’ എന്ന കവിതയിൽ. ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 213 - 216.