[1]
ആർ ചന്ദ്രബോസ് 2019. ഭരണകൂടഭീകരതയുടെ ആവിഷ്കാരം നോവലിൽ. സ്പാനിഷ് – മലയാളം നോവൽതാരതമ്യപഠനം. ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 9 - 16.