(1)
പ്രൊ ഇ. ശ്രീധരൻ. പയ്യന്നൂര്‍ പേരും പൊരുളും. chengazhi 2019, 1, 17 - 27.