(1)
ഡോ സിനുമോൾ തോമസ്സ്. വയനാടൻപുലയരുടെ യാറൊറ– പ്രതിരോധത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനമാതൃക. chengazhi 2019, 1, 37 - 47.