(1)
ഡോ. നിബുലാൽ വെട്ടൂർ. പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽ. chengazhi 2019, 1, 62 - 65.