(1)
ഡോ. രൺജിത്ത് സി.കെ. വിഭവസംസ്കരണവും ഉപകരണചരിത്രവും. chengazhi 2019, 1, 76 - 85.