(1)
ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. മണൽജീവികൾ പ്രാദേശിക സംസ്കൃതിയുടെ പുനരെഴുത്ത്. chengazhi 2019, 1, 86 - 90.