(1)
ഡോ. അജിത ചേമ്പന്‍. മതം അധിനിവേശം ആഖ്യാനം പരിഷ്കാരവിജയത്തില്‍. chengazhi 2019, 1, 112 - 124.