(1)
മേഘ രാധാകൃഷ്ണന്‍. തിരശ്ശീലയിലെ ട്രാൻസ്സെക്ഷ്വൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. chengazhi 2019, 1, 142 - 148.