(1)
രമേഷ് വി കെ. പടപ്പാട്ടുകളുടെ പെരുമ. chengazhi 2019, 1, 148 - 155.