(1)
ലിറ്റി പയസ്സ്. ചിദംബരസ്മരണ ഒരു പഠനം. chengazhi 2019, 1, 156 - 162.