(1)
ഡോ. കവിത രാമൻ. തന്ത്രവിചാരം എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ . chengazhi 2019, 1, 163 - 167.