(1)
ഫൗസിയ പി.എ. പ്ലാച്ചി മട പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ‘കോളകൂടം’ എന്ന കവിതയിൽ. chengazhi 2019, 1, 213 - 216.