(1)
ആർ ചന്ദ്രബോസ്. ഭരണകൂടഭീകരതയുടെ ആവിഷ്കാരം നോവലിൽ. സ്പാനിഷ് – മലയാളം നോവൽതാരതമ്യപഠനം. chengazhi 2019, 1, 9 - 16.