(1)
വി. ഡ. ല. മ. പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്. chengazhi 2019, 1, 5.