പ്രൊ ഇ. ശ്രീധരൻ. (2019). പയ്യന്നൂര്‍ പേരും പൊരുളും. ചെങ്ങഴി, 1(1), 17 - 27. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/20