ഡോ സിനുമോൾ തോമസ്സ്. (2019). വയനാടൻപുലയരുടെ യാറൊറ– പ്രതിരോധത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനമാതൃക. ചെങ്ങഴി, 1(1), 37 - 47. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/22