ഡോ. നിബുലാൽ വെട്ടൂർ. (2019). പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽ. ചെങ്ങഴി, 1(1), 62 - 65. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/25