വി. ഡ. ല. മ. (2019). ജലോപരിതലത്തിലെ ഉടലെഴുത്തുകള്‍. ചെങ്ങഴി, 1(1), 66 - 75. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/26