ഡോ. രൺജിത്ത് സി.കെ. (2019). വിഭവസംസ്കരണവും ഉപകരണചരിത്രവും. ചെങ്ങഴി, 1(1), 76 - 85. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/27