ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. (2019). മണൽജീവികൾ പ്രാദേശിക സംസ്കൃതിയുടെ പുനരെഴുത്ത്. ചെങ്ങഴി, 1(1), 86 - 90. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/29