ഡോ. അജിത ചേമ്പന്‍. (2019). മതം അധിനിവേശം ആഖ്യാനം പരിഷ്കാരവിജയത്തില്‍. ചെങ്ങഴി, 1(1), 112 - 124. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/33