മേഘ രാധാകൃഷ്ണന്‍. (2019). തിരശ്ശീലയിലെ ട്രാൻസ്സെക്ഷ്വൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. ചെങ്ങഴി, 1(1), 142 - 148. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/36