രമേഷ് വി കെ. (2019). പടപ്പാട്ടുകളുടെ പെരുമ. ചെങ്ങഴി, 1(1), 148 - 155. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/37