ഡോ. കവിത രാമൻ. (2019). തന്ത്രവിചാരം എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ . ചെങ്ങഴി, 1(1), 163 - 167. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/39