അനു വി എസ്. (2019). ആൺനോട്ടങ്ങളുടെ പെൺകാഴ്ചകൾ : കെ .ആർ. മീരയുടെ ‘കൃഷ്ണഗാഥ’യെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം. ചെങ്ങഴി, 1(1), 200 - 203. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/44