ഫൗസിയ പി.എ. (2019). പ്ലാച്ചി മട പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ‘കോളകൂടം’ എന്ന കവിതയിൽ. ചെങ്ങഴി, 1(1), 213 - 216. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/47