ആർ ചന്ദ്രബോസ്. (2019). ഭരണകൂടഭീകരതയുടെ ആവിഷ്കാരം നോവലിൽ. സ്പാനിഷ് – മലയാളം നോവൽതാരതമ്യപഠനം. ചെങ്ങഴി, 1(1), 9 - 16. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/51