വി. ഡ. ല. മ. (2019). പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്. ചെങ്ങഴി, 1(1), 5. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/52